แนะนำคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ป้ายกำกับ:

ปรัชญา

ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)


> ปณิธาน

บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองต้องเป็น ผู้รอบรู้ คิดเป็น ทำเป็น
 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และบริการทางวิชาการสู่สังคม


> วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับภาค ระดับชาติ
 และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
กระบวนการยุติธรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


> ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values)

C - Creativity ความคิดสร้างสรรค์
O - Optimization ความมีประโยชน์คุ้มค่า
P - Prestige ความมีเกียรติภูมิ
A - Ability ความสามารถ
G - Generosity ความมีน้ำใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Keroro © 2012 | Designed by Meingames and Bubble shooter